Debranşare

METODOLOGIE PRIVIND PAŞII CE TREBUIE URMAŢI DE CĂTRE PROPRIETARII DE APARTAMENTE CARE ÎŞI EXPRIMĂ EXPRES INTENŢIA DE DECONECTARE DE LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ, CONFORM LEGII 325/2006 ŞI ORDINULUI NR. 91/2007 AL PREŞEDINTELUI ANRSC

1. Anunţarea în scris a furnizorul de energie termică asupra intenţiei de deconectare/debranşare cu cel putin 30 de zile înainte de începerea procedurii de deconectare/debransare;

2. Depunerea la Termo Craiova SRL a unui dosar care sa conţină documentele impuse prin condiţiile cumulative prevăzute în Legea 325/2006 art.30 şi Ordinul nr. 91/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică art. 246, 247, 251 şi 254:


 • acordul asociaţiei împreună cu extrasul din hotarârea adunării generale a proprietarilor;

 • acordul legalizat al vecinilor de apartament;

 • procesele verbale de recepţie şi punere în functiune a instalaţiei de utilizare gaze naturale (emis de Distrigaz);

 • buletinul de mişcare al contorului de gaze naturale (emis de Distrigaz);

 • dosar preliminar care să conţină calculul necesarului de caldură pentru alegerea microcentralei;

 • documentaţia tehnică care reconsideră ansamblul instalatiilor care ramân branşate la sistemul centralizat, documentaţie care va fi avizată obligatoriu de un verificator autorizat;

 • contractul încheiat cu o societate autorizată să execute lucrarile de reechilibrare conform documentaţiei tehnice elaborate;

3. Deconectarea/debranşarea se efectuează numai de catre operatorul care are şi calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitarii, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea conditiilor impuse de lege şi numai daca solicitantul este de acord cu situaţia de lucrari întocmită conform antemasuratorii;

4. Termo Craiova SRL va executa efectiv deconectarea/debranşarea în cel mult 48 de ore de la data când s-a facut dovada achitarii devizului de lucrări întocmit de operatorul serviciului, în zilele lucratoare;

5. Termo Craiova SRL nu va lua în consideraţie debranşările făcute de alte societati sau persoane fizice;

6. La montarea centralei termice, solicitantul va depune în copie şi documentele care atestă instalarea sursei alternative de încalzire;


 • procesul verbal de punere în funcţiune pentru microcentrală (emis de firma instalatoare);

 • raportul de verificari încercari şi probe în vederea autorizării functionarii aparatului avizat de prestatorul care efectueaza PIF sau de ISCIR-INSPECT IT conform anexei C din PT A1-2002, împreună cu o copie după buletinul de analiza a gazelor arse;

 • livretul aparatului completat conform anexei D din PT A1-2002;

7. Vor fi programate şi verificate doar lucrările al caror dosar este complet;

8. După completarea dosarului, executarea tuturor lucrărilor şi achitărea taxei de verificare a legalităţii documentelor se întocmeste procesul verbal de debranşare la fata locului împreună cu reprezentantul asociaţiei;

Condiţiile de aprobare şi sancţiunile în cazul debranşării (legislaţie):

Legea nr. 325/2006

art. 30

(2) Deconectarea unui consumator dintr-un condominiu se face cu respectarea urmatoarelor condiţii cumulative:

 • a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontala cât şi pe verticală;
 • b) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotarârea adunarii generale, asupra intenţiei de realizare a unui sistem individual de încălzire;
 • c) anunţarea, în scris, a operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel putin 30 de zile înainte.

(4) Deconectările/debranşările prevăzute la alin. (1)-(3) nu se pot realiza în timpul sezonului de încalzire.

(5) Deconectările/debranşările prevăzute la alin. (1)-(3) se efectuează numai de către operatorul care are şi calitatea de furnizor în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse.

(6) Cheltuielile de deconectare/debranşare se suportă de către solicitant.

art. 45

(1) Constituie contraventii, altele decât cele prevazute în Legea nr. 51/2006, si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:

 • (...)
 • b) debransarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termica fara respectarea dispozitiilor prezentei legi;

art. 46

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 45 se fac de catre reprezentantii împuterniciti ai autoritatilor de reglementare competente si/sau autoritatii administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite în prezenta lege si în Legea nr. 51/2006, publicata în M.O. nr. 254/2006.



Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007

art. 246

Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele conditii cumulative: :

 • a) să se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act aditional, la solicitarea reprezentantului legal al asociatiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificării puterii termice instalate în condominiu, cu acordul furnizorului;
 • b) să existe acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă sau cu altă destinatie cu care cel care doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune, din care să rezulte că sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransării asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin în proprietate;
 • c) să existe documentatia tehnică prevăzută la art. 254 lit. g);
 • d) solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consumă, în cazul în care continuă să folosească spatiul pe care îl are în proprietate, după debransare.

art. 247

În situatia în care deconectarea se face cu intentia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizatie de construire, obtinută în conditiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât conditiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influentate si să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.

art. 251

Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu este interzisă în următoarele situatii:

 • a) se intentionează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul spatiului cu destinatie de locuintă si nu sunt montate repartitoare de costuri;
 • b) deconectarea totală fără asigurarea încălzirii spatiului cu destinatie de locuintă sau altă destinatie cu o sursă alternativă de producere a energiei termice.

art. 254

Utilizatorii de energie termica au urmatoarele obligatii:

 • (...)
 • g) sa nu modifice instalatiile de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial, decat in baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice, aprobata de catre furnizor;